Положення про постійні комісії Кулевчанської сільської ради

Затверджено рішенням сільської ради 
№ 11-VIII  від 27.11.2020 року

 1. Загальні положення

 

  1. Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради,контролю за рішеннями виконавчого комітету.
  2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.
  3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради.
  4. Постійна комісія підзвітна громаді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.
  5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.
  6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, сільського голови або секретаря ради.
  7. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями ради та іншими радами, управліннями та відділами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.
  8. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але мне рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
  9. Постійна комісія має право скликати  сесію ради у випадку, передбаченому Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».
  10. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.
 1. Голова постійної комісії

 

Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу.

  1.  Скликає і веде засідання комісії.
  2. Визначає завдання  і розподіляє обов’язки між членами комісії.
  3. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.
  4. Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.
  5. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.
  6. Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
  7. Організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
  8. Підтримує зв’язки із засобами масової інформації та апаратом територіальної громади і виконавчого комітету, забезпечує гласність в роботі комісії.
  9. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.
 1. Організація діяльності постійної комісії

 

  1. Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради.
  2. Постійна комісія за дорученням громади, сільського голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчого комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради.
  3. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників  органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.
  4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів  постійної комісії покладається на секретаря комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
  5. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.
  6. Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонують для обрання, затвердження, призначення або погодження сільської ради, готує висновки з цих питань.
  7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів, представників управлінь та відділів ради.
  8. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
  9. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.
 1. Напрямки діяльності постійних комісій.

 

  1. Постійна комісія з питань дотримання законності та правопорядку, прав людини, депутатської діяльності і етики за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

   1. проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;
   2. звіти про виконання програм і бюджету;
   3. питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян ради;
   4. питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;
   5. питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;
   6. питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
   7. питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
   8. питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
   9. пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;
   10. питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.
  1. Постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку села за дорученням ради або власною ініціативою попередньо розглядає:

 

   1. проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;
   2. звіти про виконання програм і бюджету;
   3. попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;
   4. питання підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок;
   5. питання здійснення контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових коштів;
   6. питання надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
   7. питання соціально-економічного, стратегічного розвитку селища, інші питання, які виносяться на розгляд ради;
   8. проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону Україну «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.
  1. Постійна комісія з питань АПК, земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

   1. проекти програм соціально-економічного ті культурного розвитку, місцевого бюджету;
   2. звіти про виконання програм і бюджету;
   3. проекти місцевих програм охорони довкілля;
   4. питання координації діяльності місцевих землевпорядних органів та уповноважених державних органів управління з охорони природи;
   5. питання щодо підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;
   6. питання здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства;
   7. питання про стан та розвиток відповідних галузей будівництва;
   8. питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;
   9. питання участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудови;
   10. питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради.
  1. Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

   1. проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;
   2. звіти про виконання програм і бюджету;
   3. питання створення умов для розвитку культури;
   4. питання сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
   5. питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом;
   6. питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної  загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних організацій;
   7. питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;
   8. питання сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;
   9. питання про стан та розвиток  освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які  вносяться на розгляд ради;
   10. питання реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;
   11. питання забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;
   12. питання внесення пропозицій щодо оптимізації структури системи охорони здоров’я;
   13. питання поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;
   14. питання вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
   15. питання взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;
   16. питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.
 1. Взаємодія постійної комісії з виконавчим комітетом, управліннями та відділами

Рекомендації постійної комісії подаються сільському голові в письмовій формі з реєстрацією в загальному відділі.

  1. Виконавчий комітет, управління та відділи ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде  визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.
  2. У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом, управлінням чи відділом ради вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.
  3. Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд ради проект рішення з порушеного питання.
  4. Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

 

 

 

Секретар ради                                                                                     Д. І.   Польжок

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь